Podmienky používania Jedlo.sk

Článok I
Základné pojmy

Prevádzkovateľ je spoločnosť RegMedia, s.r.o. so sídlom Veľká Lehota 529, 966 41 Veľká Lehota, Slovenská republika, IČO: 45523914, DIČ: 2023059093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31132/S, e-mail: jedlo@jedlo.sk, telefónny kontakt: +421 650 822 888.
Jedlo.sk je internetový portál, ktorý umožňuje objednanie tovaru a služieb prostredníctvom elektronickej služby.
Užívateľ je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva akúkoľvek službu portálu Jedlo.sk.
Reštaurácia je podnikateľský subjekt s oprávnením prevádzkovania reštauračných a stravovacích služieb a ktorý má uzavretú zmluvu o spolupráci s Prevádzkovateľom.
Objednávka je súpis požadovaného tovaru a služieb vybraných Používateľom prostredníctvom Jedlo.sk.

Článok II
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ spravuje internetový portál Jedlo.sk a poskytuje priestor na zverejnenie ponuky tovarov a služieb Reštaurácie. Jedlo.sk umožňuje sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy na využitie služieb a tovarov ponúkaných Reštauráciou (ďalej len „Zmluva“).

Užívateľ využitím akejkoľvek služby Jedlo.sk potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením Podmienok používania Jedlo.sk a zaväzuje sa nimi riadiť.

Použitím elektronickej objednávkovej služby Jedlo.sk a kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“ v závere objednávkového procesu, uzatvára Užívateľ s Reštauráciou Zmluvu, ktorá v prípade akceptácie Objednávky zaväzuje Reštauráciu dodať objednaný tovar alebo poskytnúť objednanú službu a Užívateľa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar alebo dodanú službu.

Článok III
Práva a povinnosti Používateľa

Užívateľ Jedlo.sk prehlasuje, že je plne spôsobilý k právnym úkonom, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom a v objednávkovom procese poskytol pravdivé, úplné a presné údaje.

V prípade využitia registrácie je Užívateľ povinný aktualizovať údaje vo svojom profile vždy, keď dôjde k ich zmene.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Jedlo.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania Jedlo.sk a užívať ktorúkoľvek časť Jedlo.sk takým spôsobom, ktorý môže poškodiť Jedlo.sk alebo Reštauráciu.

Článok IV
Používanie Jedlo.sk a zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Reštauráciou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie si povinností zo Zmluvy a nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Užívateľovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb poskytnutých Reštauráciou. Reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie, od ktorej bol tovar a/alebo služby objednané.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Jedlo.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť Užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Jedlo.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie Reštaurácie a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na Jedlo.sk.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu Jedlo.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť, alebo pozastaviť funkčnosť Jedlo.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť prístup Užívateľa na Jedlo.sk, a to najmä v prípadoch porušenia týchto Podmienok používania Jedlo.sk.

Prevádzkovateľ má právo meniť služby portálu Jedlo.sk bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa ako aj bez jeho súhlasu.

Článok V
Ochrana osobných údajov

Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli Jedlo.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Jedlo.sk spracováva osobne údaje v rozsahu uvedenom v Článku V. tých Užívateľov, ktorí vyplnia registračný formulár a neregistrovaných Užívateľov, ktorí uzatvoria Zmluvu s Reštauráciou.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú a Užívateľ má právo súhlas s ich spracovaním kedykoľvek odvolať oznámením na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

Užívateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ vyhlasuje, že bol poučený, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby, a to že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Užívateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Užívateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu Užívateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov Užívateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov Užívateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
  • blokovanie osobných údajov Užívateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Užívateľa.

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli Jedlo.sk sprístupnené Reštaurácii, alebo iným partnerským subjektom. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť Nexmo Inc, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.

Užívateľ súhlasí, že jeho údaje budú odoslané do Reštaurácie za účelom zrealizovania Objednávky.

Užívateľ registráciou na Jedlo.sk, alebo odoslaním Objednávky vyslovuje súhlas v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov so zasielaním e-mailových a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v systéme Jedlo.sk. Odosielateľom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Užívateľ oznámiť elektronicky zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Jedlo.sk a Reštaurácií na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Jedlo.sk na túto adresu. Súhlas Užívateľa so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas odvolať oznámením na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

Podmienky používania portálu Jedlo.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

Užívateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia Podmienok používania Jedlo.sk. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu Jedlo.sk. Je v záujme Užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok používania Jedlo.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok používania Jedlo.sk. Ak bude Užívateľ pokračovať v používaní služieb Jedlo.sk po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok používania Jedlo.sk bez výhrad súhlasí.